Strategisch advies

Wat betekenen de veranderingen in de samenleving voor je organisatie? Veel onderwijsinstellingen verbinden zich aan de specifieke ontwikkeling in de eigen regio en werken nauw samen in onderwijs en onderzoek om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomstige werk. Instellingen en bestuurders kunnen daarbij op de schouders staan van hun voorgangers die zich vaak al decennia gebogen hebben over de kwaliteit van het onderwijs. Bij het maken van de juiste strategische keuzes en -niet in het minst- bij het realiseren van de gemaakte keuzes, kan het ondersteunend zijn een externe blik te betrekken van een adviseur. Dit is vooral het geval bij de wat complexere vraagstukken met een multidisciplinair karakter.

VRAAGSTUKKEN IN HET HOGER ONDERWIJS

Het kan gaan om het formuleren van samenhangende onderwijskundige beleidskeuzes, zoals het verbeteren van de toegankelijkheid, het verbeteren van het studiesucces van studenten of het formuleren van een evenwichtig en toekomstgericht portfolio aan opleidingen en lectoraten, die samen met het werkveld op specifieke onderwerpen ontwikkelingen en innovaties onderzoeken en vormgeven.

Aspecten van strategische keuzes impliceren veelal een aanpassing van de onderwijskundige visie, een goede positionering van het onderwijs en onderzoek ten opzichte van elkaar en  integraal kwaliteitsbeleid.

Denk ook aan het vormgeven van de internationalisering van het onderwijs, optimaal positioneren en inrichten van nieuwe opleidingen (AD, masters), het beter  en aantrekkelijker cq flexibeler vormgeven van het deeltijd onderwijs en de facilitering van die keuzes met de juiste fysieke en digitale leeromgeving.

De complexiteit kan versterkt worden doordat verschillende groepen stakeholders betrokken moeten worden bij het vraagstuk. Hoe pak je dat dan aan?

En veelal is de consequentie dat vervolgens in het verlengde van strategische keuzes gezocht zal worden naar een passende aanpassing van de inrichting van de organisatie.

HET ‘WAT’ KAN NIET ZONDER HET ‘HOE’, ‘WIE’ EN ‘WANNEER’

Bij dergelijke complexe vraagstukken is het zaak veel direct betrokkenen als docenten en onderzoekers, het vraagstuk goed te doorgronden om te komen tot concrete keuzes en aanpakken. Daarbij sluiten we aan op resultaten van eerder onderzoek en van een analyse met de betrokken stakeholders. Daardoor worden voorstellen rijker en zullen ze succesvol zijn en aan draagvlak winnen.  De stip op de horizon is veelal inspirerend, maar het zijn de mensen in de organisatie die zorgen dat ze op de juiste wijze en op het geschikte moment worden gerealiseerd.

Procesadviseur met inhoudelijke kennis

Er zijn diverse aanpakken/methodes denkbaar.  Mijn opdrachten afgelopen jaren in verschillende hogescholen en bij de OU zijn heel divers geweest, maar hebben als overeenkomst de brede kennis van het onderwijsveld toepassen, altijd in dialoog met de opdrachtgever en diverse stakeholders. Ik maak gebruik van vaardigheden uit verandermanagement, project- en programmamanagement én het begeleiden van innovatieve processen.