Over Els Verhoef

Vernieuwende bestuurder in het onderwijs

“Ruim 30 jaar heb ik me actief ingezet in het onderwijsdomein; van docent tot bestuurder en toezichthouder. Ik ben een gedreven en doortastende bestuurder. Doelgericht focus ik op onderwijskwaliteit en zorg ik voor de verbinding met de staande organisatie en relevante netwerken.

Mijn specifieke aandacht gaat uit naar het realiseren van optimale onderwijskwaliteit. Ik let daarbij op de actualiteit, veranderende beroepseisen, de diversiteit van de instroom en nieuwe pedagogische didactische inzichten en leermiddelen. Ik begeleid vernieuwingsprocessen en zorg ervoor dat deze verankerd raken in de onderwijsprocessen en de professionalisering van docenten, leiderschap en ondersteunende processen.”

Wat mensen over mij zeggen:

  • Benaderbaar;
  • interesse voor consequenties van bestuurlijke beslissingen;
  • uitvoerbare adviezen;
  • overzicht delen;
  • meerdere perspectieven naast elkaar leggen, vanuit theorie, onderzoek en visie van de staande organisatie;
  • variëteit. Moet voor meer mensen een oplossing zijn, zodat het ook in de praktijk werkt;
  • resultaatgericht, met respect voor tijd die nodig is voor veranderingen die beklijven.

Bij de volgende organisaties heb ik onderwijsvernieuwing gerealiseerd of bestuurs- of toezichthoudende functies bekleed.

Academie voor Leiderschap in Onderwijs
Academie voor Leiderschap in Onderwijs
Docent en lid van de Adviesraad bij de Academie voor Leiderschap in Onderwijs De NSO – Academie voor Leiderschap in Onderwijs biedt hoogwaardige opleidingstrajecten die zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling, competenties en vaardigheden van (aspirant) leidinggevenden in het onderwijs. (2009 – heden)
Jeugd-Punt
Jeugd-Punt
Lid Raad van Toezicht, contactpersoon personeel. Jeugd-Punt levert uitvoerend jongeren(opbouw)werk aan gemeenten en welzijnsinstellingen. (2010 –heden)
NVAO
NVAO
Lid auditpanel voor de instellingstoets van het Hoger Onderwijs. Het doel van de instellingstoets kwaliteitszorg is vast te kunnen stellen of het bestuur van een instelling vanuit zijn visie op de kwaliteit van het onderwijs een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg hanteert waarmee het de kwaliteit van de aangeboden opleidingen kan garanderen. (2012 – heden) Lid auditpanel ‘Bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs’ Nederlandse instellingen kunnen voor opleidingen of programma’s daarbinnen onder bepaalde voorwaarden studenten selecteren en in combinatie daarmee een hoger collegegeld vragen dan het wettelijk collegegeld. Het betreft opleidingen, of programma’s met kleinschalig en intensief onderwijs. (2013 – heden)
Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtingen
Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtingen
Bestuurslid, aandachtspunt onderwijs en personeel. Het UAF stelt zich ten doel hoger opgeleide vluchtelingen te ondersteunen bij het verwerven van een passende maatschappelijke positie door hen te steunen bij het realiseren van hun studieplannen en bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding en capaciteiten. Het UAF treedt daarbij tevens op als belangenbehartiger voor deze vluchtelingen.
ZAAM
ZAAM
Voorzitter Raad van Toezicht ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs in Amsterdam. (2012-heden)
Zuyd Hogeschool
Zuyd Hogeschool
Adviesopdracht om te komen tot een samenhangend studentenbeleid en vormgeving van de studentenservices ten behoeve van de hogeschool. (najaar 2013 – 2014) Directeur a.i. Dienst Studentzaken. Implementatie studentservices en versterken studentperspectief binnen de Hogeschool.
Politieonderwijsraad
Politieonderwijsraad
Lid van de Politieonderwijsraad namens het Hoger Onderwijs. Lid van de Commissie KSP (kwalificatiestructuur politieonderwijs) De Politieonderwijsraad adviseert de minister van Veiligheid en Justitie over het regeringsbeleid met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs. Tevens fungeert de Raad als een afstemmingsorgaan tussen direct en indirect betrokkenen bij het Nederlandse politieonderwijs. De Raad is breed samengesteld met belanghouders uit het korps Nationale Politie, de Politieacademie, de politievakbonden, het Openbaar Ministerie, het Openbaar Bestuur, het middel- en hoger beroepsonderwijs en de universiteiten.
Haagse Hogeschool
Haagse Hogeschool
Lid College van Bestuur, portefeuillehouder onderwijs. Focus op profilering Hogeschool en de onderwijsagenda. Aandacht voor kwaliteit docenten, heldere onderwijskundige kaders voor de opleidingen, uitdagende leeromgeving voor diverse (Randstedelijke) studentengroep en een goed functionerende organisatie. (2001 – 2012)
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam
Begonnen als docent in 1980, en later als directeur, zijn alle ontwikkel stadia van zowel mijzelf als professional, als van de professionalisering van het hoger beroepsonderwijs, doorlopen. In de HvA is de basis gelegd voor mijn inclusieve en integrale benadering van onderwijskwaliteit en organisatieontwikkeling. (1980 – 2001) Recent is een adviesopdracht betreffende het deeltijdonderwijs afgerond. (voorjaar 2014)
Luzac Lyceum
Luzac Lyceum
Adviesopdracht voor een strategisch en onderwijskundig concept voor het Lyceum (2012)
Open Universiteit Maastricht
Open Universiteit Maastricht
Tijdelijk voorzitterschap faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen en programmaleider van een majeure onderwijsvernieuwing. (2015 tot heden)

 

Links naar de organisaties

Zaam, Hogeschool Amsterdam, Haagsche Hogeschool, Luzac Lyceum, Academie voor Leiderschap in onderwijs, NVAO, UAF, Jeugd-Punt, Hogeschool Zuyd, Politieonderwijsraad.

Reacties gesloten.