Els Verhoef

Ervaren

Bijna 40 jaar heb ik mij actief ingezet in diverse functies, vooral in het onderwijsdomein; ooit begonnen als docent heb ik mij ontwikkeld tot een gedreven en inmiddels zeer ervaren en doortastende bestuurder en toezichthouder.

Mijn focus is de onderwijskwaliteit en onderzoek, het studentenbelang, de samenwerking met het relevante werkveld en de verbinding met de organisatie en haar medewerkers.

Ik heb diverse omvangrijke vernieuwingsprocessen geleid, met veel aandacht voor de borging van de onderwijsprocessen, de professionalisering van docenten en professioneel leiderschap.

Op dit moment werk ik als zelfstandig en onafhankelijk adviseur, coach en toezichthouder.

Adviseur, coach, veranderkundige

Gedurende mijn loopbaan heb ik regelmatig de rol van coach, adviseur en veranderkundige vervuld vanuit zeer verschillende perspectieven en functies. Met deze ervaringen zet ik me graag in als adviseur en coach van nieuwe, jonge en meer ervaren bestuurders/directeuren en toezichthouders.

Toezichthouder

In de rol van toezichthouder zorg ik voor een goede balans tussen de adviserende, toezichthoudende en werkgevers-rol. Ik breng inzicht in en overzicht over een organisatie en verbindt deze met de positionering in het krachtenveld waarbinnen een organisatie zich bevindt. Ik weet wat het betekent om kritisch en onafhankelijk bij te dragen aan de doelen van een organisatie en oog te houden voor perspectieven en proposities waarmee de RvT zich kan verbinden met stakeholders binnen en buiten de organisatie.

Institutioneel auditer

In de rol van institutioneel auditer ben ik getraind om instellingen te bevragen op doelen, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling. Deze rol vervul ik nog regelmatig in opdracht van de NVAO.

Bij de volgende organisaties heb ik onderwijsvernieuwing gerealiseerd of bestuurs- of toezichthoudende functies bekleed.

Fontys Hogescholen
Fontys Hogescholen
Gedurende het studiejaar 2017 – 2018 heb ik deel uitgemaakt van het College van Bestuur, met de portefeuille Onderwijs & Onderzoek. De kern-thema’s in deze opdrachten betroffen de zwaartepuntvorming van het onderzoek (“TEC for Society”), de voorbereiding van de instellingstoets (ITK), de kwaliteitsafspraken met de minister van OCW, het experiment “flexibilsering van het deeltijdonderwijs” en de herordening en besturing van het economisch domein.
Open Universiteit Maastricht
Open Universiteit Maastricht
Van januari 2015 t/m maart 2016 vervulde ik de functie van voorzitter van de faculteit Psychologie&Onderwijskunde; parallel en aansluitend heb ik tot maart 2016 in de functie van programmaleider (in opdracht van het CvB) sturing gegeven aan de strategische vernieuwing en herpositionering van het bacheloronderwijs van de OU.
Luzac Lyceum
Luzac Lyceum
Adviesopdracht voor een strategisch en onderwijskundig concept voor het Lyceum (2012)
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Amsterdam
In deze hogeschool ben ik begonnen als docent in 1980, en heb later (vanaf 1988) als directeur alle ontwikkel stadia van zowel mijzelf als professional, als van de professionalisering van het hoger beroepsonderwijs, doorlopen. In de HvA is de basis gelegd voor mijn inclusieve en integrale benadering van onderwijskwaliteit en organisatieontwikkeling. (1980 – 2001) Recent is een adviesopdracht betreffende het deeltijdonderwijs afgerond. (voorjaar 2014). Gedurende de periode februari t/m mei 2014 heb in opdracht van het CvB een bestuurlijk advies ontwikkeld over een actuele visie op het deeltijdonderwijs.
Haagse Hogeschool
Haagse Hogeschool
Lid College van Bestuur, portefeuillehouder onderwijs. Focus op profilering Hogeschool en de onderwijsagenda. Aandacht voor kwaliteit docenten, heldere onderwijskundige kaders voor de opleidingen, uitdagende leeromgeving voor diverse (Randstedelijke) studentengroep en een goed functionerende organisatie. (2001 – 2012)
Zuyd Hogeschool
Zuyd Hogeschool
Bij Zuyd Hogeschool voerde ik gedurende het studiejaar 2016-2017 een advies- en interim opdracht uit waarbij de focus lag op de actualisering van de strategische doelen van de hogeschool en de daarbij passende ondersteuning en dienstverlening in relatie tot onderwijs en onderzoek. Eerder, in de periode oktober 2012 t/m juni 2015, heb ik in opdracht van het CvB een samenhangend studentenbeleid voor de hogeschool ontwikkeld en geïmplementeerd.
ZAAM
ZAAM
Voorzitter Raad van Toezicht ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs in Amsterdam. Vanaf december 2012 – heden (2e termijn eindigt in 2020) (23 scholen, 12.000 leerlingen)
Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtingen
Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtingen
Het UAF stelt zich ten doel hoger opgeleide vluchtelingen te ondersteunen bij het verwerven van een passende maatschappelijke positie door hen te steunen bij het realiseren van hun studieplannen en bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding en capaciteiten. Het UAF treedt daarbij tevens op als belangenbehartiger voor deze vluchtelingen. Bestuurslid, aandachtspunt onderwijs en personeel.
Politieonderwijsraad
Politieonderwijsraad
Lid van de Politieonderwijsraad namens het Hoger Onderwijs. Lid van de Commissie KSP (kwalificatiestructuur politieonderwijs) De Politieonderwijsraad adviseert de minister van Veiligheid en Justitie over het regeringsbeleid met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs. Tevens fungeert de Raad als een afstemmingsorgaan tussen direct en indirect betrokkenen bij het Nederlandse politieonderwijs. De Raad is breed samengesteld met belanghouders uit het korps Nationale Politie, de Politieacademie, de politievakbonden, het Openbaar Ministerie, het Openbaar Bestuur, het middel- en hoger beroepsonderwijs en de universiteiten. Tussen september 2011 en januari 2017
NVAO
NVAO
Lid auditpanel voor de instellingstoets van het Hoger Onderwijs. Het doel van de instellingstoets kwaliteitszorg is vast te kunnen stellen of het bestuur van een instelling vanuit zijn visie op de kwaliteit van het onderwijs een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg hanteert waarmee het de kwaliteit van de aangeboden opleidingen kan garanderen. (2012 – heden) ‘Bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs’. o.a. lid van auditpanel bij de instellingstoets (ITK) van een viertal hogescholen. Nederlandse instellingen kunnen voor opleidingen of programma’s daarbinnen onder bepaalde voorwaarden studenten selecteren en in combinatie daarmee een hoger collegegeld vragen dan het wettelijk collegegeld. Het betreft opleidingen, of programma’s met kleinschalig en intensief onderwijs. (2013 – heden)
Jeugd-Punt
Jeugd-Punt
Lid Raad van Toezicht, contactpersoon personeel. Jeugd-Punt levert uitvoerend jongeren(opbouw)werk aan gemeenten en welzijnsinstellingen. (2010 – 2017).
Academie voor Leiderschap in Onderwijs
Academie voor Leiderschap in Onderwijs
De NSO – Academie voor Leiderschap in Onderwijs biedt hoogwaardige opleidingstrajecten die zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling, competenties en vaardigheden van (aspirant) leidinggevenden in het onderwijs. Docent en lid van de Adviesraad bij de Academie voor Leiderschap in Onderwijs (2009 – 2015).

Links naar de organisaties

Fontys Hogescholen, Zaam, Hogeschool Amsterdam, Haagsche Hogeschool, Luzac Lyceum, Academie voor Leiderschap in onderwijs, NVAO, UAF, Jeugd-Punt, Hogeschool Zuyd, Politieonderwijsraad.